Internet Wi-Fi

W części pokoi oraz w restauracji oferujemy dla naszych Gości szybkie łącze z internetem:

– bezprzewodowe łącze WI-FI b/g

HotSpot – regulamin korzystania z sieci punktów dostępowych

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g świadczonych przez O.W. Bałtyk (zwanym dalej Operatorem), użytkownikom gościom hotelowym O.W. Baltyk (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami w zależności od kontekstu) w okresie od dnia 1 styczeń 2009 r.

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g (zwanych dalej siecią dostępową) odbywać się będzie bez odpłatności.
 2. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g jest zalogowanie się do systemu przez podaną na stronie głównej nazwę użytkownika oraz hasło.


§2. Wyłączenia odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.


§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  • przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej której podmiotem nie jest Użytkownik,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
  • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 4. Użytkownikowi nie wolno używać sieci punktów dostępowych, o której mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 2 dni w miesiącu.
 5. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, Operator ma prawo do zablokowania całego dostępu do systemu HotSpot.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 7. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§4. Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z systemu HotSpot bez opłat w trakcie pobytu w obiekcie Bałyk .


§5. Reklamacje

 1. Uprawnieni do składania reklamacji są Użytkownicy, którzy posiadają personalne konta w systemie HotSpot.


§6. Postanowienia końcowe

 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Posiadacza konta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm. )
 2. Operator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika .
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Aktualna lista udostępnionych Użytkownikom przez Operatora punktów dostępowych znajduje się na stronie internetowej: http://www.baltyk.de/o-nas-694/internet-wi-fi-3022/
 5. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.baltyk.de/o-nas-694/internet-wi-fi-3022/
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Kodeksu cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

W cenie pobytu

 • śniadanie (opcja BB)
 • śniadanie + obiadokolacja (opcja HB)
 • zimne napoje do śniadań, obiadokolacji
 • Internet Wi-Fi
 • Bilard